MEP 2011 Tallinn teemad

Välisasjad (I)

Küsimus Araabia rahvaste suurenevast survest autoritaarsete režiimide demokratiseerimiseks. Millise seisukoha peaks EL võtma nendest arengutest lähtuvalt? Kas Euroopa Liit saab siin olla aktiivses rollis?

Välisasjad (II)

Küsimus Euroopa Liidu välisteenistuse loomisest. Väiksemad liikmesriigid on mures nende tulevase rolli üle Euroopa Liidu välispoliitikas. Kuidas tagada nende riikide huvide kaitse?

Majandus ja rahandus

Küsimus hiljutisest majandus- ja finantskriisist. Kas need kriisid on näidanud vajadust kiirema Euroopa integratsiooni järele, vältimaks sama kordumist tulevikus? Kas see peab tähendama, et Euroopa Liit peab suurendama enda volitusi valdkondades, mis praegu kuuluvad riikide päevusse?

Tööhõive ja sotsiaalvaldkond

Kuidas peaks Euroopa Liit tegelema suureneva noorte tööpuudusega Euroopas?

Tööstus, teadusuuringud ja energeetika

Küsimus energiaallikatest. Kuidas saab Euroopa Liit vähendada enda sõltuvust välistest energiaallikatest, sealhulgas Venemaast? Mil määral saab tuumaenergia ja/või alternatiivenergia pakkuda lahenduse?

Kultuur ja haridus (I)

Küsimus laste tervisest. Kas Euroopa Liit peaks omama rolli kaitsmaks lapsi alkoholi ja narkootikumide väärkasutamise ning suitsetamise ja ebatervislike toitumisharjumuste eest? Kui jah, siis kuidas peaks Euroopa Liidu regulatsioon suhestuma riiklike regulatsioonidega selles valdkonnas?

Kultuur ja haridus (II)

2011 on Euroopa vabatahtlike aasta. Kuidas saab EL julgustada vabatahtlikku tegevust kultuuriprojektides ja –liikumistes.

Kodanikuvabadused ning justiits- ja siseasjad (I)

Küsimus meediavabadusest Euroopa Liidus: kas oleks võimalik luua tasakaal eneseväljendusvabaduse, privaatsusõiguste ning riikliku julgeoleku vahel? Kuidas peaks Euroopa Liit selles valdkonnast tegutsema? Kuidas peaks Euroopa Liit tegelema arengutega, mis tulenevad Wikileaksi avaldatud dokumentidest?

Kodanikuvabadused ning justiits- ja siseasjad (II)

Kuidas peaks Euroopa Liit reageerima suurenevale natsionalismile Euroopas?

Põhiseadus

Rollijaotus Ülemkogu presidendi, Komisjoni presidendi ning välis- ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja vahel on ebaselge ning tekitab ebakindlust ning rivaalitsemist. Mida saaks teha olukorra parandamiseks, võttes arvesse, et see võib eeldada Lissaboni lepingu muutmist?

kating