Resolutsioonid 2009

Säästva arengu komisjon
Välisasjade komisjon
Regionaalarengukomisjon
Majanduskomisjon
Kodanikuõiguste komisjon

Säästva arengu komisjon esitab alljärgneva resolutsiooni Mudel Euroopa Parlamendile.
Resolutsioon tarbimise ja sellega kaasnevate jäätmete vähendamise kohta Euroopa Liidus.

Mudel Euroopa Parlament,
A. Sügavalt mures olles energia tootmise ja tarbimise ebaratsionaalsusest,
B. Olles pööranud tähelepanu ületarbimisele ning sellega kaasnevatele globaalsetele keskkonnaprobleemidele,
C. Kahetsusega märkides jäätmekäitluse puudulikku olukorda ja ebapiisavat jäätmete taaskasutamist,
D. Täheldades inimeste puudulikke teadmisi liigse tarbimise mõjust keskkonnale,
E. Olles pööranud tähelepanu liigsele loodusressursside kasutamisele,
F. Kahetsusega märkides, et ettevõtjad ei hooli piisavalt keskkonnast,

 1. Kutsub täiendavalt üles riike suurendama taastuvenergia osakaalu oma riigi energiabilansis, sõltuvalt riigi eripäradest;
 2. Kutsub täiendavalt üles Euroopa Liitu suurendama toetusi hoonete soojustamisele;
 3. Julgustab inimesi loobuma aegunud ja ebaefektiivsetest kodumasinatest;
 4. Palub riikidel pöörata rohkem tähelepanu jalgrattateede võrgustiku arendamisele;
 5. Rõhutab keskkonnasäästliku ühistranspordi võrgustiku arendamise tähtsust;
 6. Märgib taaskasutatavate materjalide osatähtsuse tõstmise vajalikkust tootmisprotsessis;
 7. Palub täiendavalt Euroopa Liidul kehtestada ühtsete reeglitega prügikäitlussüsteem;
 8. Rõhutab haridusasutuste mõju keskkonnasäästlike tarbimisharjumuste kujundamisel;
 9. Soovitab meedial rohkem propageerida keskkonnahoidu ja säästvat arengut;
 10. Rõhutab ühtse märgistuse vajalikkust keskkonnasõbralike toodete märgistamiseks Euroopa Liidus;
 11. Kehtestab rämpspostist loobumise võimaluse spetsiaalse postkasti markeeringu abil;
 12. Määrab pakenditele maksu olenevalt nende materjalidest;
 13. Soovitab ettevõtjatel pöörata rohkem tähelepanu kvaliteetsemate (lisa) ja loodussäästlikumate toodete tootmisele;
 14. Palub Mudel Euroopa Parlamendi presidendil edastada käesolev resolutsioon Eesti Vabariigi Riigikogule ning Riigikogu liige hr Marek Strandbergile.

Lisa:
Üheks võimaluseks on toodete kohustusliku garantiiaja pikendamine.

Välisasjade komisjon esitab alljärgneva resolutsiooni Mudel Euroopa Parlamendile.
Resolutsioon Euroopa Liidu suhtumisest Venemaa naabruspoliitikasse.

Mudel Euroopa Parlament,
A. Olles veendunud, et Euroopa Liidu ja Venemaa vahel on vastastikune energeetiline ja majanduslik sõltuvus,
B. Märkides murelikult, et Euroopa Liidus on vähe alternatiivseid energiaallikaid,
C. Arvesse võttes, et Venemaa agressiivsus on tugevas seoses gaasi- ja naftatarnete hinna ja mahuga,
D. Pidades meeles, et Euroopa Liit on majanduslik ja poliitiline organisatsioon, puudub Euroopa Liidul kohustus sekkuda oma liikmesriikide sõjategevusse,
E. Olles veendunud, et Euroopa Liidu liikmesriikide konsensusele jõudmist takistavad rahvuslikud huvid,
F. Märkides ebapiisavat koostööd Euroopa Liidu ja Venemaa vahel,
G. Häiritud faktist, et Venemaa ei austa enamike naaberriikide suveräänsust,

 1. Kutsub üles ostma sisse suuremas mahus gaasi ja naftat Põhja-Aafrikast, Lähis-Idast, Norrast ning Kesk-Aasiast;
 2. Julgustab Euroopa Liidu sisest energiavõrgustikku (Lisa 1) väljaarendamist;
 3. Kutsub üles kasutama rohkem alternatiivseid energiaallikaid;
 4. Kiidab heaks Euroopa Liidu liikmesriike omavahelist sõjalise koostöö suurendamise ning Euroopa Liidu ja NATO koostöö tõhustamise;
 5. Palub pidada Euroopa Liidu huve võrdväärseteks liikmesriikide huvidega;
 6. Julgustab Euroopa Liidu ja Venemaa vahelise kultuurilise ning majandusliku koostöö arendamist (Lisa 2);
 7. Nõuab tungivalt, et Venemaa austaks naaberriikide suveräänsust;
 8. Kutsub üles Venemaad suurendama koostööd rahuvalveoperatsioonides;
 9. Palub Venemaal muuta viisanõuded leebemaks ja tulevikus kaotada;
 10. Kutsub üles lahendama integratsiooniprobleeme koostöös Venemaaga;
 11. Palub Mudel Euroopa Parlamendi presidendil edastada käesolev resolutsioon Eesti Vabariigi Riigikogule ning Riigikogu aseesimees pr Kristiina Ojulandile.

Lisa:

 1. Euroopa Liidu liikmesriike ühendav elektrivõrgustik, mis on sarnane Eesti-Soome elektrikaabliga.
 2. Majandusliku koostöö all mõeldakse investeeringuid vene infrastruktuuri, gaasimaardlatesse ning tolliküsimuste lahendamist.

Regionaalarengukomisjon esitab alljärgneva resolutsiooni Mudel Euroopa Parlamendile.
Resolutsioon ühtse regionaalarengu tagamisest Eestis.

Mudel Euroopa Parlament,
A. Kahetsusega märkides, et haridustase maa-ja linnakoolides on väga erinev,
B. Täheldades noorte koondumist suurematesse keskustesse eneseteostusvõimaluste vähesuse tõttu maapiirkondades,
C. Olles täiesti teadlik, et ühistransport on maakohtades mitterahuldav,
D. Olles veendunud, et kohalike omavalitsuste arv Eestis on liiga suur, mistõttu nende efektiivsus on madal,
E. Rahulolu väljendades, et nii Euroopa Liit kui ka Eesti toetavad juba maapiirkondade arengut,
F. Sügavalt mures olles, et maakohtades pole piisavalt atraktiivseid töökohti,

 1. Soovitab Haridusministeeriumil liita maakoole, arvestades õpilaste arvu ja infrastruktuuri;
 2. Kutsub üles rakendama infotehnoloogia pakutavaid võimalusi virtuaalse õppesüsteemi (Lisa 1) abil;
 3. Julgustab kohalikke omavalitsusi taotlema Euroopa Liidult toetusi huvialategevuse arendamiseks maapiirkondades;
 4. Toetab ideed rakendada maakohtades kaubabusse e rändkauplusi tagamaks esmatarbekaupade parem kättesaadavus;
 5. Palub valdadel organiseerida ja tagada kõigi elanike iganädalane transport lähimasse suuremasse keskusesse vajalike asjatoimetuste teostamiseks;
 6. Kutsub üles omavalitsusi kriitiliselt ümber hindama nõudlust maakonna siseste liinide kasutuse osas ja vastavalt sellele ümberkorraldusi tegema;
 7. Soovitab tungivalt võtta vastu haldusreform (Lisa 2), et suurendada omavalitsuste efektiivsust;
 8. Julgustab maapiirkondade arendamise jätkamist Euroopa Liidu fondidest;
 9. Rõhutab püsivate toetuste tähtsust maapiirkondade arengus;
 10. Palub täiendavalt riigil motiveerida ja toetada ettevõtlust maapiirkondades;
 11. Soovitab arendada infrastruktuuri töövõimaluste parandamiseks;
 12. Palub Mudel Euroopa Parlamendi presidendil edastada käesolev resolutsioon Eesti Vabariigi Riigikogule ning regionaalminister hr Siim-Valmar Kiislerile.

Lisa:

 1. Õppesüsteem, mis põhineb infotehnoloogilistel lahendustel, sealhulgas otseülekandega loengud ja virtuaalsed õppematerjalid
 2. Omavalitsuste sunduslik ühendamine suuremateks üksusteks

Majanduskomisjon esitab alljärgneva resolutsiooni Mudel Euroopa Parlamendile.
Resolutsioon Euroopa Liidu rollist laenusuhete reguleerimisel ülemaailmse finantskriisi valguses

Mudel Euroopa Parlament,
A. Märkides murelikult, et pankadel on finantsprobleeme,
B. Olles teadlik ettevõtete raskustest finantsressursside haldamisel,
C. Täheldades, et inimeste teadmised laenude olemusest (Lisa 1) on puudulikud,
D. Kahetsusega märkides, et raha liikumine turul on vähenenud,
E. Sügavalt mures olles nii inimeste kui ka pankade kergekäeliselt tehtud laenutehingute pärast,
F. Täheldades suurt laenuvõlgnike (Lisa 2) hulka Euroopa Liidus,
G. Täiesti veendunud olles, et pankade vahelise usalduse puudumine on tingitud rahalistest raskustest,
H. Arvesse võttes kiirlaenude mõju rahvale ja vähest informeeritust laenu tagasimakse süsteemidest,
I. Olles pööranud tähelepanu laenuintresside vähenemisele,

 1. Kinnitab, et abistab rahasüstidega suuri panku vaid siis, kui nad on pankrotistumas;
 2. Kiidab heaks Euroopaa Liidu poolsed rahasüstid ettevõtetele, mille tegevuse seiskumine tooks riigile kaasa olulist kahju, eelkõige töökohtade kadumise;
 3. Nõuab tungivalt, et inimesed oma laenutehinguid põhjalikult kaaluksid, arvestaksid tagasimaksete suurust ning võimalikke majanduslikke tagasilööke;
 4. Kutsub üles nii panku kui ka meediat avalikkust laenude teemal põhjalikult informeerima;
 5. Soovitab nii inimestel kui ka pankadel laenu võtmise ja andmise riske reaalsemalt hinnata;
 6. Rõhutab, et Euroopa Keskpank peab elavdama suhteid teiste Euroopa pankadega, pakkudes neile jätkuvalt häid laenutingimusi;
 7. Julgustab pankasid tihedamale koostööle nii teiste pankade kui ka eraisikute ja firmadega;
 8. Kiidab heaks läbimõeldud laenugarantiide andmise;
 9. Soovitab tungivalt kiirlaenude reklaami keelustamist ja inimeste realistlikumate vaatenurkade kujundamist tagasimaksete summa ja –graafiku kohta;
 10. Toetab kiirlaenude keelustamist;
 11. Loodab, et intressimäärad ei tõuse;
 12. Palub Mudel Euroopa Parlamendi presidendil edastada käesolev resolutsioon Eesti Vabariigi Riigikogule ning Riigikogu liige hr Taavi Rõivasele.

Lisa:

 1. Laenu tagasimakstav summa ja maksegraafik.
 2. Inimene kes ei ole võimeline oma laenumakset õigeaegselt tasuma.

Kodanikuõiguste komisjon esitab alljärgneva resolutsiooni Mudel Euroopa Parlamendile.
Resolutsioon vähemusrahvuste konkurentsivõime suurendamise kohta Eestis

Mudel Euroopa Parlament,

A. Olles veendunud, et vähene kultuuriõpe, keelepraktika ja keelebarjäär vähendab Eestis elavate vähemusrahvuste konkurentsivõimet,
B. Olles teadlik, et vähene lõimumine isiklikul tasandil soodustab stereotüüpide süvenemist ja rahvuste vahelist umbusku,
C. Häiritud asjaolust, et ajalooline vaen üheskoos ajalooliste sündmuste subjektiivse tõlgendamisega ning sellest tuleneva diskrimineerimisega vähendab vähemusrahvuste konkuretsivõimet Eesti ühiskonnas,
D. Kahetsusega märkides, et eraldiseisvate infoväljade ja kultuurilise isolatsiooni olemasolu tingib vähese või puuduliku info leviku ning info valesti tõlgendamise,
E. Rõhutades, et inimesed ei ole teadlikud kodakondsusega kaasnevatest hüvedest ja kodakondsuseta inimesed ei ole ühiskonnas võrdsed kodanikega,
F. Sügavalt kahetsedes, et hoolimata suunitlusest õigusliku identiteedi suunas, on Eesti Vabariigis domineerivaks rahvuskeskne identiteet,

 1. Soovitame täiendavalt pöörata tähelepanu keeleprogrammide täiustamisele, kultuuriõppele, vahetusprogrammidele, õpikute kakskeelseks muutmisele, eesti keele süvaõppele ja keelepraktika (Lisa) suurendamisele;
 2. Kutsub üles suurendama Eestis elavate vähemusrahvuste sotsiaalset kaasatust isetegevuse soodustamise abil;
 3. Palub töötajaid palgates arvestada kvalifikatsiooni hoolimata rahvusest, informeerida firmasid mitmekesise ja laialdase kultuurilise taustaga töökeskkonna hüvedest;
 4. Nõuab tungivalt õppekava väljatöötamist, mis hõlmaks nii kompetentseid õpetajaid kui ka adekvaatseid õpikuid;
 5. Soovitab tekitada Eestis eri rahvuste vahelise ühtse infovälja;
 6. Märkides heakskiitvalt, et kuivõrd juba tegeletakse kodakondsuse saamist lihtsustava poliitikaga, siis tuleks kodakondsust mitte omavatele inimestele selgitada kodakondsusega kaasnevaid hüvesid;
 7. Julgustab igaüht säilitama oma kultuurilist tausta ja rahvuslikku eripära;
 8. Kutsub üles pakkuma eripäradele vastavaid alternatiivseid võimalusi;
 9. Kutsub täiendavalt üles kajastama vähmusrahvuste arvamusliidrite seisukohti meedias;
 10. Palub Mudel Euroopa Parlamendi presidendil edastada käesolev resolutsioon Eesti Vabariigi Riigikogule ning rahvastikuminister pr Urve Palole.

Lisa: isiklikul tasandil toimuv dialoog võõrkeelses keskkonnas

kating